Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο μαθητή ή του εκπροσώπου της ομάδας π.χ. Ισαβέλλα Καΐρη
π.χ. Β' Λυκείου
π.χ.: Εμμανουήλ Παπαδόπουλος
π.χ.: 17ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
Γράψτε τον αριθμό των μελών της ομάδας π.χ.: 4

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Γράψτε την πρότασή σας σε 2-3 παραγράφους (εφόσον έχετε καταλήξει σε κάποια ιδέα)