Δημιουργία μεντορικών σχέσεων για μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα

Η περιθωριοποίηση των μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στο σχολικό χώρο χρήζει αντιμετώπισης. Η δημιουργία μεντορικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών με ΕΕΑ, αλλά και μεταξύ μαθητών/μαθητριών με και χωρίς ΕΕΑ μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή ενός μεντορικού προγράμματος μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών/μαθητριών με ΕΕΑ, να δικαιώσει το αίτημά τους για διακριτική συμπερίληψη, να αυξήσει το βαθμό ενσυναίσθησης των μαθητών/μαθητριών χωρίς ΕΕΑ. Για να δημιουργηθεί μια συμπεριληπτική κουλτούρα μέσω της σύναψης μεντορικών σχέσεων χρειάζεται οι μαθητές/μαθήτριες να σέβονται το συνάνθρωπό τους και τη διαφορετικότητα, να κατανοούν τον άλλον, να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές/συμμαθήτριές τους και να κινητοποιούν τους υπόλοιπους μαθητές.

Πηγή:

Papademetriou, C., & Charalampous, C. (2021). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μεντόρων και των μαθητών μεντόρων στην πορεία προς τη δημιουργία συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό “eκπ@ιδευτικός κύκλος, 9(1), 200–220.