Η εικονική πραγματικότητα στη σχολική τάξη

Η εικονική πραγματικότητα στη σχολική τάξη

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality technology) ωφελεί μαθητές με αναπηρία στην ακαδημαϊκή, συμπεριφορική και κοινωνικο-συναισθηματική μάθηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται κατά πολύ για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνία, συνεργασία, ενσυναίσθηση, αυτό-έλεγχος). Ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας για την εξάσκηση δεξιοτήτων αυτό-ελέγχου (π.χ. αναγνώριση θυμού) και ενσυναίσθησης (π.χ. συναισθηματική αμοιβαιότητα). Οι μαθητές βελτιώθηκαν στην αναγνώριση των συναισθημάτων και εφάρμοσαν δεξιότητες αυτό-ελέγχου στην εικονική και πραγματική σχολική τάξη. Άλλοι ερευνητές εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας για την αντιμετώπιση κατάλληλων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Στο πρόγραμμα απεικονίζονταν κατάλληλες και ακατάλληλες δεξιότητες στις οποίες συμμετέχοντες με αυτισμό έπρεπε να κάνουν επιλογές σχετικά με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Πηγή:

Carreon, A., Smith, S. J., Mosher, M., Rao, K., & Rowland, A. (2020, in print). A Review of Virtual Reality Intervention Research for Students With Disabilities in K–12 Settings. Journal of Special Education Technology, https://doi.org/10.1177/0162643420962011