Πλοήγηση ατόμων με οπτική αναπηρία σε εσωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας δείκτες επαυξημένης πραγματικότητας

Χάρη στο Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS) έχει λυθεί το πρόβλημα της πλοήγησης των ατόμων με οπτική αναπηρία σε εξωτερικό χώρο. Παραμένει όμως το πρόβλημα της πλοήγησης σε εσωτερικό χώρο. Σε αυτό το άρθρο έγινε χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας και κατάλληλων δεικτών, όπως QR Κώδικες. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήση να επιλέγει τον προορισμό του. Με τη χρήση της κάμερας του κινητού τηλεφώνου ο χρήστης ανιχνεύει τον κατάλληλο δείκτη στο χώρο και πλοηγείται προς αυτόν.

Πηγή:

Elgendy, M., Herperger, M., Guzsvinecz, T., & Lanyi, C. S. (2019). Indoor Navigation for People with Visual Impairment using Augmented Reality Markers. 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). https://doi.org/10.1109/coginfocom47531.2019.9089960