Σχολικά εγχειρίδια για όλους

Μαθητές με οπτική αναπηρία στη Νέα Ζηλανδία έλαβαν τα εγχειρίδια που θα διδάσκονταν κατά τη σχολική χρονιά σε μορφή ψηφιακού βιβλίου DAISY. Ένα βιβλίο DAISY αποτελείται από αρχεία που περιλαμβάνουν διάφορες μορφές κειμένου, ήχο με είτε φυσική είτε συνθετική φωνή και εικόνα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί ο χρήστης, όπως ταυτόχρονη εμφάνιση ήχου και κείμενου Braille σε ανανεώσιμη οθόνη. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέγει το κεφάλαιο ή τη σελίδα που θέλει να διαβάσει, να κάνει σημειώσεις σε αυτή και να βάζει σελιδοδείκτες σα να διάβαζε ένα συνηθισμένο έντυπο βιβλίο. Οι μαθητές ανέφεραν πως τα ψηφιακά αυτά βιβλία δεν τους επέτρεψαν μόνο να βρίσκουν γρήγορα το κομμάτι του κειμένου που αναζητούσαν αλλά βελτίωσαν και την ταχύτητα ανάγνωσής τους.

Πηγή:

Spooner, S. (2014). “What page, Miss?” Enhancing text accessibility with DAISY (Digital Accessible Information SYstem). Journal of Visual Impairment & Blindness, 108(3), pp. 201-211. https://doi.org/10.1177/0145482X1410800304.