Τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους για μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία

Οι τεχνολογίες νέφους (cloud technologies) – δηλαδή η διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου (π.χ. email) – μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτική τεχνολογία – δηλαδή οποιοδήποτε αντικείμενο ή εξοπλισμός ή παραγωγικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία – για τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, συστήματα οφθαλμικού ελέγχου επιτρέπουν σε μαθητές με κινητική αναπηρία, οι οποίοι δεν μπορούν να κινήσουν τα χέρια τους, να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή. Το μάτι τους γίνεται το ποντίκι του υπολογιστή και έτσι οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διδακτικό υλικό μιας τάξης νέφους (cloud classroom).

Πηγή:

Sivakova, V. A. (2019). The Benefits of Cloud Computing for Children with Special Educational Needs in Education or Using Cloud Computing as Assistive Technology. Journal of Education & Social Policy, 6(3), 148-154 https://doi.org/10.30845/jesp.v6n3p19