Τρισδιάστατος ήχος ενισχύει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά με οπτική αναπηρία

Οι ερευνητές διερεύνησαν, σχεδίασαν και ανέπτυξαν τη χρήση του τρισδιάστατου ήχου με σκοπό τα παιδιά με προβλήματα όρασης να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους στην επίλυση προβλημάτων. Αυτό έγινε μέσω ενός παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας που είναι γνωστό ως AudioChile. Το παιχνίδι αυτό επέτρεψε στα παιδιά να οικοδομήσουν καθημερινές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μέσα από ιστορίες εξερεύνησης της ζωής, του πολιτισμού και των ιδιοσυγκρασιών διαφορετικών περιοχών της Χιλής. Τα παιδιά επέλεξαν έναν χαρακτήρα και αρχίσαν να ψάχνουν, να κινούνται, να εντοπίζουν, να σχεδιάζουν στρατηγικές και να χτίζουν δεξιότητες προσανατολισμού στο χώρο. Τα διαδραστικά στοιχεία και οι ενέργειες επιτυγχάνονται μέσα από την χρήση ενός χειριστηρίου και ενός πληκτρολογίου. Η χρήση του AudioChile επέτρεψε στα παιδιά να καταλάβουν την διαφορά του κάθε ήχου και να μπορούν να προσδιορίσουν τον κάθε ήχο, κάτι που τους βοήθησε να προσανατολιστούν στο χώρο

Πηγή:

Jeffs, T. L. (2010). “Virtual reality and special needs”. Themes in Science and Technology Education, 2(1-2), 253-268. http://earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/article/view/34