Οδηγίες Συμμετοχής

3ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Καινοτομίας για Μαθητές/Μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου

Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας με θέμα «Εμείς Καινοτομούμε – για τους συμμαθητές μας με αναπηρία»

Ι. Οι όροι και οι οδηγίες συμμετοχής για τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Καινοτομίας είναι οι κάτωθι:
 1. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της Ελλάδας (και της Κύπρου), δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, ενώ αποτελεί προϋπόθεση η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων.
 2. Τα σχολεία που επιθυμούν να εμφανίζονται ως “συνεργαζόμενα σχολεία” στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, οφείλουν να δηλώσουν και να καταθέσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση Δήλωση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων.
 3. Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση Δήλωση Συμμετοχής. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και 5 μαθητές ανά ομάδα). Κάθε μαθητής/μαθήτρια δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός έργα/προτάσεις, επομένως υποβάλλεται μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή. Στην περίπτωση που η συμμετοχή είναι ομαδική, θα γίνει μια μόνο δήλωση από έναν εκπρόσωπο της ομάδας και ταυτόχρονα δηλώνεται και ο συνολικός αριθμός των μελών της ομάδας στο σχετικό πεδίο που υπάρχει στη φόρμα.
 4. Ένα σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερα του ενός έργα/προτάσεις, αρκεί να τηρούνται τα παραπάνω κριτήρια.
 5. Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) που ολοκληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, θα λαμβάνει ένα μοναδικό κωδικό που στο εξής θα συνοδεύει, ως αναγνωριστικό, την υποβολή της πρότασής του και κάθε επικοινωνία με τη συντονιστική επιτροπή του διαγωνισμού.
 6. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε τηλεδιασκέψεις ανατροφοδότησης με την ομάδα των Μεντόρων/Αξιολογητών https://inventivestudents.uom.gr/συνεργάτες-μέντορες/ οι οποίες θα λάβουν χώρα από το Φεβρουάριο (2024) έως και τον Μάιο (2024). Στις συναντήσεις αυτές, οι μαθητές θα παρουσιάζουν την αρχική τους ιδέα (στην πρώτη συνάντηση) και την μετεξέλιξή της (στις επόμενες συναντήσεις) και θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους Μέντορες, προκειμένου να βελτιώσουν ή να εξελίξουν την ιδέα και το σχέδιο που τελικά θα καταθέσουν. Η επιτροπή υποστήριξης και αξιολόγησης των προτάσεων/σχεδίων απαρτίζεται από Καθηγητές σε Πανεπιστήμια της χώρας με ειδίκευση σε θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης, αλλά και από σημαντικούς εκπροσώπους των επιμελητηρίων, της επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας.
 7. Οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και ιδέες από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://inventivestudents.uom.gr/publications/, όπου πλήθος σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων θα ενσωματώνονται σταδιακά, τροποποιημένες σε απλοποιημένη γλώσσα, ώστε να είναι εύκολα κατανοητές από τους μαθητές. Έτσι, ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη από έγκυρες πηγές και παρακινούνται θετικά, προκειμένου να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες/έργα.
 8. Ως τελική προθεσμία κατάθεσης των διαγωνιζόμενων έργων/προτάσεων ορίζεται  το Σάββατο 31 Μαΐου 2024. Ένα (1) μόνο έργο/πρόταση επιτρέπεται να υποβληθεί ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική). Η μεταφόρτωση (upload) των έργων/προτάσεων και των συνοδευτικών αρχείων των διαγωνιζόμενων θα γίνεται σε σχετική φόρμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού μόλις ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής.
 9. Τα έργα/προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. τίτλο έργου, β. περίληψη (έως 100 λέξεις), γ. αναλυτική περιγραφή του έργου (έως 1500 λέξεις) και δ. δύο (2) αντιπροσωπευτικές εικόνες. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συμπεριλάβουν ένα βίντεο διάρκειας μέχρι 5 λεπτά, στο οποίο θα παρουσιάζουν το έργο/ πρότασή τους, Το βίντεο θα μεταφορτωθεί στο Google Drive σύμφωνα με  οδηγίες που θα αποσταλούν.
 10. . Όλα τα έργα/προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Επιπλέον, όλα τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Καινοτομίας. Για τη δημοσίευση των έργων θα ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ουσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, που να δηλώνει πως δέχεται το έργο να δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.
 11. Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης των Ατόμων με Αναπηρία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού (σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης), μεταβολής της ημερομηνίας συμμετοχής και υποβολής των έργων/προτάσεων και τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους εμπλεκόμενους.
 12. Αναφέρεται ρητά ότι δε θα προκύψει οικονομικό όφελος για το φορέα από τα δημοσιευθέντα έργα των μαθητών/τριών.
ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές
 1. Οι 2 αντιπροσωπευτικές εικόνες πρέπει να είναι έγχρωμες και υψηλής ανάλυσης, με μέγεθος αρχείου της κάθε εικόνας έως 1MB. Αποδεκτές μορφές αρχείου εικόνας: PNG, JPG, JPEG, TIFF.
 2. Επιτρέπεται η χρήση δωρεάν εικόνων οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν σε ιστοσελίδες όπως Pixabay, Unsplash, Freepik, Picography κ.α.
 3. Είναι υποχρεωτική η αναφορά τυχόν πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για να αντληθεί υλικό (π.χ. ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας από την οποία αντλήθηκε η εικόνα).
 4. Το βίντεο δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τα πέντε λεπτά (05’:00’’) και το μέγεθος του αρχείου να μην ξεπερνά το 1GB. Αποδεκτές μορφές αρχείου βίντεο: MP4, MP3, AVI, FLV, MOV, WMV.
 5. Τα άτομα που τυχόν εμφανίζονται στο βίντεο, θα πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.
 6. Η περίληψη (έως 100 λέξεις) και η αναλυτική περιγραφή του έργου (έως 1500 λέξεις) θα πρέπει να είναι σε μορφή .docx ή pdf.
 7. Το όνομα του κάθε αρχείου (περίληψη, αναλυτική περιγραφή, εικόνες, βίντεο) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην αρχή του το μοναδικό κωδικό που δόθηκε κατά την ηλεκτρονική αίτηση (π.χ. 125_Περίληψη, στην περίπτωση που ο μοναδικός κωδικός είναι το 125).
 8. Κάθε έργο/πρόταση που δεν τηρεί τις παραπάνω προδιαγραφές (π.χ. υπερβαίνει το όριο των λέξεων στην περίληψη και την αναλυτική περιγραφή) θα αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία.
III. Αξιολόγηση & Βράβευση των μαθητικών έργων/προτάσεων
 1. Τα έργα/προτάσεις των μαθητών θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Μεντόρων/Αξιολογητών.
 2. Ως Κριτήρια Αξιολόγησης των έργων/προτάσεων ορίζονται τα κάτωθι:
 • η συνάφειά τους με το θέμα του διαγωνισμού,
 • η επάρκεια της περιγραφής τους και η αισθητική τους απόδοση,
 • η πρωτοτυπία τους,
 • η συμβολή τους στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμμαθητών τους με αναπηρία.
 1. Η επιτροπή Μεντόρων/Αξιολογητών θα βραβεύσει τα τρία (3) καλύτερα έργα/προτάσεις, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές/μαθήτριες και στα σχολεία) στο διαγωνισμό.
 2. Οι μαθητές/μαθήτριες που θα βραβευτούν, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν επιπλέον υποστήριξη από την επιτροπή των Μεντόρων/Αξιολογητών, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα μετεξέλιξης των έργων/προτάσεών τους σε καινοτόμα προϊόντα ή νεοφυείς επιχειρήσεις.